Logo
(Po-Pia, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 800 € a máte dopravu ZADARMO
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod

Článok 1

Rozsah platnosti Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Záhrada - JM s.r.o. pre internetový obchod

 1. Spoločnosť Záhrada - JM s.r.o., so sídlom: Vranie, Labutia 243/18, 010 14 Žilina, IČO: 51 317 133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69276/L vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránke internetového obchodu /www.zahradnyeshop.sk/ (ďalej len „internetový obchod“) predávajúceho.

 2. Zmluvným partnerom spoločnosti Záhrada - JM s.r.o. môže byť tak buď spotrebiteľ alebo podnikateľ (spotrebiteľ a podnikateľ ďalej len „zmluvný partner“ alebo „zákazník“).

 3. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení z kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Záhrada - JM s.r.o. nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania(ďalej len „spotrebiteľ“).

 4. Podnikateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napríklad obchodná spoločnosť) (ďalej len „osoba“), ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely týchto VOP sa za podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy so spoločnosťou Záhrada - JM s.r.o. koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohoto odseku d) (ďalej len „podnikateľ“). Predpokladá sa, že ak zmluvný partner v objednávke uvedie svoje IČO, resp. DIČ, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.

 5. Tieto VOP platia pre všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu s výnimkou, ak spoločnosť Záhrada - JM s.r.o. a zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, v takom prípade majú dohodnuté podmienky prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas spoločnosti Záhrada - JM s.r.o. s podmienkami zmluvného partnera sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak spoločnosť Záhrada - JM s.r.o. bola oboznámená s podmienkami zmluvného partnera a prijala bez výhrad jeho platbu.

 6. Zaškrtnutím políčka (pred odoslaním objednávky) vľavo vedľa vyhlásenia „Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy. Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy som vzal/a na vedomie. Zmluvný partner potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s VOP, ktorých súčasťou sú oznámenia predávajúceho pred uzavretím zmluvy, uvedené v článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP, a síce v ich znení platnom a účinnom v okamihu takéhoto potvrdenia.

 

Článok 2

Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho:

Predávajúci:

Záhrada - JM s.r.o., Vranie, Labutia 243/18, 010 14 Žilina
IČO: 51 317 133,
IČ DPH: SK2120673247
DIČ: 2120673247
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro. vl. 69276/L

Email: info@zahradnyeshop.sk,
Telefón: +421 910 687 592

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Email: za@soi.sk,
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

Článok 3
Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy

 

Nasledujúce oznámenia predávajúceho sú určené v plnom rozsahu tým zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platia oznámenia spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. uvedené v tomto článku 3, písmená a) až k).

Týmto spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. oznamuje, že:

 1. Označenie tovaru a služieb ponúkaných spoločnosťou ZÁHRADA - JM S.R.O. v internetovom obchode ZÁHRADA - JM S.R.O. a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru alebo služby.

 2. Ceny tovarov a služieb, ponúkané spoločnosťou ZÁHRADA - JM S.R.O. v internetovom obchode ZÁHRADA - JM S.R.O. sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Jednotlivé ceny však nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dodania a poskytovateľa dopravy tovaru ako aj od spôsobu platby dopravného a týchto nákladov. Bližšie informácie sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Ceny taktiež nezahŕňajú náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie (viď odsek j) nižšie).

 3. Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky zákazníkom (porovnaj Článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).

 4. Zákazník má možnosť uhradiť cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy):

   1. platba v hotovosti pri osobnom odbere

   2. platba dobierkou

   3. bežným alebo rýchlym bankovým prevodom;

   4. Platobné metódy - platby kartou a platobnými tlačítkami bánk
   5. Poskytovateľ platobnej brány spoločnosť ComGate Payments, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
   6. kontaktné údaje spoločnosti ComGate Payments, a.s. kontaktné údaje pre prípad reklamácie alebo dotazom k platbám:
   7. ComGate Payments, a.s.
    Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
    E-mail: platby-podpora@comgate.cz
    Tel: +420 228 224 267
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. pred odoslaním tovaru alebo prijatím služby zákazníkom, najneskôr však pri prevzatí tovaru (ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak).

 6. Konkrétne podmienky rôznych spôsobov dopravy a informácie o jednotlivých poskytovateľoch dopravy sú podrobnejšie uvedené na adrese www.zahradnyeshop.sk .

 7. Zákazník hradí poplatky za dopravu v závislosti od typu dopravy.

 8. Nároky zákazníka z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania sú bližšie popísané v článku 11 (Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť) týchto VOP a v prípade spotrebiteľov v Reklamačnom poriadku, ktorý nájdete adrese www.zahradnyeshop.sk .

 9. Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služieb pre zákazníkov, spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie telekomunikačných prostriedkov pri využití služieb internetového obchodu ZÁHRADA - JM S.R.O..

 10. Odoslaním objednávky v internetovom obchode spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. dáva zákazník spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy; pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť (viď článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).

 11. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy). Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

   1. tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

   2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

   3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na internetových stránkach spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O., ktorého vzor na stiahnutie sa nachádza www.zahradnyeshop.sk .

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto odseku l) vyššie.

 1. Nižšie uvedené odseky n) až y) sa vzťahujú len na prípady odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom v súlade so zákonným právom na odstúpenie od zmluvy uvedenom v odseku l) článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP.

 2. Pokiaľ spotrebiteľ uzavrel so spoločnosťou ZÁHRADA - JM S.R.O. zmluvu o poskytovaní služieb, začne spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. s plnením zmluvy počas lehoty na odstúpenie od zmluvy len na výslovnú žiadosť (s výslovnými súhlasom) spotrebiteľa. Spotrebiteľ doručí takúto žiadosť spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. na adresu sídla alebo na jej e-mailovú adresu uvedené v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP.

 3. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je:

   1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

   2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

   3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. tovar upravený na mieru);

   4. predaj tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ako aj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

   5. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;

   6. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

   7. preprava tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, ak ZÁHRADA - JM S.R.O. ponúka tieto služby;

 4. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu v predajni ZÁHRADA - JM S.R.O. alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy, pri ktorom je tovar zaslaný späť, znáša Spotrebiteľ náklady spojené s jeho zaslaním.

 6. Vrátenie tovaru prebieha jeho zaslaním na adresu sídla predávajúceho na vrátenie tovaru.

 7. Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, t. j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.

 8. V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá spotrebiteľ spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 9. V prípade odstúpenia od zmluvy je spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. povinná spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. je povinná prijaté platby vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou v odseku w) tohto článku nižšie. Spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a spotrebiteľovi nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.

 10. V prípade, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou ZÁHRADA - JM S.R.O., má pri odstúpení od zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného spoločnosťou ZÁHRADA - JM S.R.O., dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou ZÁHRADA - JM S.R.O., znáša spotrebiteľ sám.

 11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ZÁHRADA - JM S.R.O. nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Toto neplatí, ak si ZÁHRADA - JM S.R.O. vyzdvihne tovar priamo u spotrebiteľa prostredníctvom ním poverenej osoby.

 12. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou na nápravu (zaslanú na adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, adresa sídla) týchto VOP. Ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci ZÁHRADA - JM S.R.O. vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom.

 

 

 

 

 

Článok 4

Rozhodné právo, jazyk zmluvy, jurisdikcia

 

 1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“) v prípade zákazníkov – podnikateľov, a v prípade zákazníkov – spotrebiteľov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej aj „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v platnom znení (ďalej aj „zákon o predaji na diaľku“). Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovaného v oznámení Federálneho Ministerstva Zahraničných vecí č. 160/1991 (CISG) je vylúčené z týchto VOP.

 2. Zmluvným jazykom je slovenčina.

 3. Súdna príslušnosť pre akýkoľvek spor vzniknutý zo zmluvných vzťahov uzatvorených na základe týchto VOP sa riadi podľa príslušných slovenských právnych predpisov.

 4. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ taktiež môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, zriadenú Európskou Komisiou.

 

Článok 5

Predpoklady objednávania a registrácie, účet neregistrovaného zákazníka, zákaznícky účet

 

 1. Objednávka dodania tovaru môže byť odoslaná buď prostredníctvom jednorazového účtu neregistrovaného zákazníka alebo prostredníctvom trvalého užívateľského účtu zákazníka (spoločne ďalej len „registrácia“). Registrovať sa môžu len zákazníci právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.

 2. Na registráciu je potrebná e-mailová adresa zákazníka.

 3. Ak si zákazník založí trvalý užívateľský účet (ďalej len „zákaznícky účet“), obdrží prostredníctvom e-mailovej správy na ním uvedenú e-mailovú adresu odkaz, na ktorý musí kliknúť pre ukončenie procesu registrácie, týmto úkonom svoju registráciu potvrdí.

 4. Ak si zákazník založí zákaznícky účet, zvolí si pri registrácií vlastné heslo, ktorým sa v bude môcť prihlasovať v internetovom obchode spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O.. Zákazník je zodpovedný za uchovávanie svojho hesla v tajnosti a za to, že ho neposkytne tretej osobe. Ak má zákazník pochybnosti o tom, či sa jeho heslo nestalo známym tretím osobám, je povinný informovať o tej skutočnosti spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. a svoje heslo bezodkladne zmeniť .

 5. Po založení zákazníckeho účtu je možné využívať s ním spojené funkcie v rozsahu, v ktorom sú aktuálne poskytované spoločnosťou ZÁHRADA - JM S.R.O.; upozorňujeme však, že založením zákazníckeho účtu nevzniká nárok na doplnkové služby, ktoré sú poskytované v rámci jednotlivých vernostných programov, vyžadujúcich osobitnú registráciu. Zákazník môže kedykoľvek požiadať predávajúceho na kontaktných údajoch uvedených v článku 2. (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) o vymazanie svojich zákazníckych údajov a/alebo svojho zákazníckeho účtu, v takom prípade jeho funkcie nie je možné ďalej využívať.

 

Článok 6

Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 

 1. Zákazník môže odoslaním objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho) zaslať záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo služieb, uvedených v objednávke a vybratých zákazníkom z katalógu produktov prezentovanom v internetovom obchode spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. („objednávka“).

 2. V tejto súvislosti si môže zákazník najprv vybrať jednotlivé tovary kliknutím na tlačidlo „kúpiť“. Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí a po potvrdení tlačidla naľavo vedľa vyhlásenia s textom ktorý je súčasťou kúpnej zmluvy. Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy som vzal/a na vedomie. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo s textom „dokončiť a zaplatiť“ a proces objednávania je tým ukončený.

 3. Pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť si svoju objednávku skontrolovať, či nespravil chybu pri zadávaní objednávky a opraviť ju kliknutím na odkaz „späť“ pripojený k príslušným údajom.

 4. Po kliknutí na tlačidlo „dokončiť a zaplatiť“ obdrží zákazník na svoju e-mailovú adresu automatické potvrdenie o doručení objednávky do elektronického systému spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. („potvrdenie o prijatí objednávky“), ktoré ešte nepredstavuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom.

 5. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v závislosti od platobnej metódy zvolenej zákazníkom:

   1. Platobná metóda platba v hotovosti pri osobnom odbere, alebo bežný a rýchly prevod, platba dobierkou.
    Pokiaľ si zákazník zvolí platobnú metódu platba v hotovosti pri osobnom odbere, alebo bežný a rýchly prevod, potvrdenie o prijatí objednávky predstavuje akceptáciu ponuky vo forme objednávky zákazníka spoločnosťou ZÁHRADA - JM S.R.O.. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkovi.

 6. Kúpnou zmluvou sa spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. zaväzuje zákazníkovi odovzdať zakúpený tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a zákazník sa zaväzuje uhradiť spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. cenu za tovar a tovar prevziať.

 

Článok 7

Ceny, platba, faktúra

 

 1. Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH.

 2. Platba môže byť realizovaná platbou v hotovosti pri osobnom odbere, bežným či rýchlym prevodom alebo platba na dobierku, ak je pre aktuálnu objednávku príslušná platobná metóda k dispozícii. Ak si zákazník zvolil spôsob platby vopred prevodom na účet, lehota splatnosti kúpnej ceny je 15 kalendárnych dní od potvrdenia prijatia objednávky, po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávka automaticky stornovaná z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny. V prípade, ak má zákazník záujem o dodanie tovaru z internetového obchodu predávajúceho, je potrebné tento tovar znovu objednať.

 3. V prípade platby , pri bežnom a rýchlom bankovom prevode je čiastka odpočítaná bezprostredne po uskutočnení prevodu. Pri platbe v hotovosti pri osobnom odbere je tovar odoslaný po zaplatení.

 4. Zákazník zaplatením ceny tovaru súhlasí so zasielaním faktúr spoločnosťou ZÁHRADA - JM S.R.O. elektronicky. Faktúra bude odoslaná až s expedíciou poslednej zásielky.

 

Článok 8

Výhrada vlastníckeho práva

 

  1. U zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, si spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy až do úplného zaplatenia ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.

  2. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platí nasledujúce:

(i) Zaslaný tovar (ďalej len „tovar s výhradou vlastníckeho práva“) zostáva vo vlastníctve spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. až do okamihu úplného zaplatenia ceny ako aj všetkých existujúcich alebo budúcich pohľadávok, ktoré má aktuálne alebo do budúcnosti spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. voči zákazníkovi.

(ii) Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníckeho práva s riadnou starostlivosťou a poistiť ho na svoje náklady dostatočne pre prípad poškodenia ohňom, vodou, krádežou, ako aj proti ostatným poistným rizikám vo výške hodnoty nového tovaru. Ak sú nutné údržbové a inšpekčné práce, je zákazník povinný ich vykonať včas a na vlastné náklady.

 

Článok 9

Dodanie, miesto plnenia

 

 1. Spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. si splní svoju povinnosť dodať tovar zákazníkovi tak, že spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. zákazníkovi umožní disponovať s tovarom na mieste dodania a zákazníka o tom včas informuje.

 2. Dodanie tovaru sa uskutoční na dodacej adrese v Slovenskej republike, ktorú zákazník, ktorý je spotrebiteľom uviedol („miesto dodania“).

 3. Ak spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. tovar odošle, odovzdáva spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. tovar zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v okamihu, keď prepravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste dodania. Tovar je doručovaný za prvé dvere/bránu miesta dodania určeného zákazníkom pod podmienkou, že miesto dodania umožňuje manipuláciu nízkozdvižným vozíkom. V opačnom prípade je miestom prevzatia tovaru hrana vozidla (hydraulické čelo) dopravcu, ktorého spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. poverila prepravou tovaru.

 4. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, prevzatím tovaru. Pokiaľ mal zákazník prevziať tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom.

 5. Ak je zákazník podnikateľom, je ako miesto dodania tovaru alebo miesto plnenia služieb a prípadných nárokov z náhradného / dodatočného plnenia dohodnuté sídlo spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O., ak sa spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. a zákazník nedohodnú inak.

 6. Ak spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. tovar odošle, spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. uskutoční dodanie tovaru zákazníkovi, ktorý je podnikateľom, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu tovaru pre zákazníka a umožní zákazníkovi uplatniť si voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy.

 7. Nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza v prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, prevzatím tovaru zákazníkom, alebo osobou oprávnenou na prevzatie. V prípade kúpy s následným zaslaním tovaru prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodnej zhoršenie kvality predaného tovaru na zákazníka už odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu.

 8. Dodanie tovaru prebieha prostredníctvom poštových alebo zasielateľských služieb použitím vozidiel vybavených hydraulickým čelom s nízkozdvižným vozíkom. Na dodanie tovaru sa spravidla nepoužíva vozidlo s hydraulickým ramenom.

V prípade vyzdvihnutia alebo doručenia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, môže spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. alebo zmluvný prepravca požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas) za účelom identifikácie prijímateľa zásielky a zaznamenania údajov. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. alebo zmluvný prepravca odmietnuť vydať zásielku.

Spôsob dodania závisí od objednaného tovaru a je ponúkaný spoločnosťou ZÁHRADA - JM S.R.O. pred uzavretím zmluvy.

Doba dodania tovaru je individuálna a je uvedená pri jednotlivých tovarových položkách v internetovom obchode predávajúceho. V prípade ak sú predmetom jednej objednávky tovary s rôznym údajom o dobe dodania, pre všetky tovarové položky doručované jednou zásielkou platí údaj o najdlhšej dobe dodania. Uvedená doba dodania tovaru začína plynúť:

(i) v prípade platby v predajni, PayPal alebo bežným či rýchlym bankovým prevodom prvý pracovný deň po tom, čo spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. obdrží platbu

(ii) v prípade ostatných platobných metód prvý pracovný deň po obdržaní objednávky

 1. Doručenie tovaru prevádzkovateľom poštových služieb prebieha od pondelka do piatku okrem štátom uznaných štátnych sviatkov. Doručenie dodávok tovaru zasielateľskou spoločnosťou prebieha v pracovných dňoch od pondelka do piatku, okrem štátom uznaných štátnych sviatkov v bežnom čase pre vybraného dopravcu spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O..

 

Článok 10

Škody spôsobené pri preprave:

 

  1. Zákazník, ktorý je podnikateľom, je povinný spolu s prepravcom bezprostredne pri prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky. Zjavné, zvonka viditeľné škody spôsobené pri preprave si zákazník musí pri prevzatí tovaru nechať potvrdiť dopravcovi. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

 1. Za účelom kontroly stavu zásielku odporúčame zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, spolu s prepravcom bezprostredne pri prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky pred prepravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

 

 

 

 

Článok 11

Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť

 

  1. Práva zákazníkov v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa v prípade zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. a príslušnými právnymi predpismi slovenského práva (najmä ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku). V prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, sa uplatňujú príslušné ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Reklamačný poriadok nájdete na adrese www.zahradnyeshop.sk

 1. Zodpovednosť spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. voči zákazníkom sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

 

Článok 12

Odstúpenie od zmluvy

 

  1. Právo zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy sa spravuje podľa ustanovení článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy), odsek l) až y) týchto VOP a príslušnými zákonnými ustanoveniami.

 1. Zákazníci, ktorí sú podnikateľmi, majú právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Právo na vrátenie tovaru poskytované spoločnosťou ZÁHRADA - JM S.R.O. uvedené v článku 13. VOP tým nie je dotknuté.

 2. Spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania svojich zásob tovaru alebo z dôvodu jeho nedostupnosti.

 

Článok 13

Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. zaobchádza s údajmi zákazníkov zodpovedne. Preto je spoločnosť ZÁHRADA - JM S.R.O. v zaobchádzaní s údajmi získanými online viazaná vlastnými dobrovoľnými zásadami ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie k téme ochrany osobných údajov (bez ohľadu na kódexy správania) sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete na adrese www.zahradnyeshop.sk .

 

 

 

 

 

 

 

Článok 14

Informácie k elektronickej evidencii tržieb

 

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov je podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici.

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient.

 

Článok 15

Záverečné ustanovenia

 

  1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči zmluvnému partnerovi uzavretím kúpnej zmluvy. Tieto VOP sú platné a účinné od 10. 05. 2021 Platne uzavretá kúpna zmluva sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia. Predávajúci oznamuje zmeny VOP na svojej internetovej stránke www.zahradnyeshop.sk .

 1. Tieto VOP sú k dispozícii na adrese sídla spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. a elektronicky na adrese www.zahradnyeshop.sk

 2. Objednávky v internetovom obchode spoločnosti ZÁHRADA - JM S.R.O. môžu byť prijímané 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 

Stav všeobecných obchodných podmienok: 10. 05. 2021

Novinky z nášho blogu

Na aké práce v záhrade nezabudnúť počas marca
09.03.2023 MAREC
Na aké práce v záhrade nezabudnúť počas marca
Marec je pre záhradu azda najčarovnejší mesiac. Slnko a teplejšie počasie prehrieva pôdu v ktorej sa začínajú množiť pôdne organizmy, čo prináša ,, ty... čítať celé
Platební brána Comgate

 https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 

Kde nás nájdete

Záhrada-JM s.r.o.

Labutia 243/18,

010 14 Žilina - Vranie

Osobný odber: Dolná Trnovská, 010 01 Žilina - Trnové

Kontakty
(Po-Pia, 8-16 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk